I. Chương trình cộng tác viên Affiliate cho phần mềm (FPlus, FPlusScheduler, ZaloPlus, InstagramPlus, GPlus...)

Bước 1: Đăng ký tham gia.
nếu đã đăng ký vui lòng: Đăng nhập quản trị Affiliate

Bước 2: Nhận tài khoản đăng nhập trong email, đăng nhập trang quản trị để lấy link tiếp thị liên kết và bắt đầu quảng bá, chia sẻ, đặt link trên web.

Bước 3: Khách hàng truy cập link tiếp thị liên kết của bạn, cài đặt và dùng thử phần mềm, khi khách hàng đó nạp tiền (trong vòng 90 ngày tính từ khi cài đặt) bạn sẽ nhận được xx% trên số tiền khách hàng nạp..
- Nếu khách hàng đã cài đặt trước đó thì bạn sẽ nhận được % khi khách hàng thanh toán trong vòng 1 ngày từ khi truy cập link aff..
- % Hoa hồng sẽ thay đổi theo doanh số đạt được trong tháng.
Doanh thu % Hoa hồng
<20.000.000 VNĐ 15%
20.000.000 VNĐ -> 50.000.000 VNĐ 20%
50.000.000 VNĐ -> 100.000.000 VNĐ 25%
>100.000.000 VNĐ 30%


Bước 4: Nhận tiền về tài khoản ngân hàng nếu đạt mức 2.000.000 VNĐ và >10 mã phần mềm.